Kategoria Głównie  

Zapewnienie RF Uzbrojeni w nowoczesną broń i sprzęt wojskowy


2017-09-13 00:00:00

Zapewnienie RF Uzbrojeni w nowoczesną broń i sprzęt wojskowy

Ïëàíîâûå ìåðîïðèÿòèÿ áîåâîé ïîäãîòîâêè âîèíñêèõ ÷ àñòåé è ïîäðàçäåëåíèé Öåíòðà âîéñê áåðåãîâîé îáîðîíû Óêðàèíû ïðîõîäÿò â Êðûìó.
Powiązane artykuły

 Artyleria dla nowoczesnego statku
 Oficerów na wydziale uzbrojenia samolotów
 Ignatienko Michaił
 Chiny przyjęły nowy koła ACS
 


Strona jest prywatna kolekcja materiałów i jest informacyjnych i edukacyjnych zasobów amator. Wszystkie informacje są uzyskane ze źródeł publicznych. Administracja nie stosuje się do autorstwa tych materiałów. Wszelkie prawa należą do ich właścicieli